คนไทยมี “บ้าน” ได้จริง 3 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 2.50% ต่อปี ลดค่าโอน และ ค่าจดจำนอง จาก ธอส.

ประชารัฐทำให้คนไทยมี “บ้าน” ได้จริง 3 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 2.50% ต่อปี ลดค่าโอน และ ค่าจดจำนอง เหลือ 0.01% เพียงล้านละ 100 บาท

🔸 วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท
🔸 กู้ 1 ล้าน ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,300 บาท/เดือน
🔸 กู้ 3 ล้าน เงินงวดเพียง 9,900 บ้าน/เดือน
🔸 ลดค่าโอน และ ค่าจดจำนอง เหลือ 0.01% เพียงล้านละ 100 บาท
🔸 ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

กำหนดระยะเวลายื่นกู้และทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 24 ธันวาคม 2563

เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์

หมายเหตุ นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

วงเงิน

วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 3 ล้านบาท
ราคาซื้อขายสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท และต้องตรงกับราคาที่ระบุในหนังสือสัญญาซื้อที่ดิน (ท.ด.13)/หนังสือสัญญาซื้อขายห้องชุด (อ.ช. 23)
ระยะเวลาการกู้

ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 5 ปี และไม่เกิน 40 ปี ทั้งนี้ อายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ปีที่ 1 – ปีที่ 3 คงที่ = 2.50% ต่อปี
  ปีที่ 4 – ปีที่ 5 คงที่ = 4.625% ต่อปี
  ปีที่ 6 จนตลอดอายุสัญญากู้
  – กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.75% ต่อปี
  – กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี
  หมายเหตุ : ปัจจุบัน MRR = 6.625% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562
 • ค่าธรรมเนียม
  ยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้)

คุณสมบัติ

ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อหน่วย
ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล
• บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ
• ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
• สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
• อื่น ๆ (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน
พนักงานประจำ
• ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
• สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
• สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
• สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
• สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนบริษัท ห้างหุนส่วน
• หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
• รูปถ่ายกิจการ

เอกสารหลักประกัน
• สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
• สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
• อื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Inbox : m.me/GHBank
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2645-9000
ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ http://bit.ly/2MkPK64