ธอส. กู้ง่าย จ่ายดอกเบี้ยถูกสุด ซื้อบ้านใหม่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท มาตรการสินเชื่อเพื่อ ทำให้คนไทยมีบ้านได้จริง

ถ้าเพื่อนๆชาวเว็บ iHome108 กำลังอยากมีบ้าน หาบ้าน หรือศึกษาการกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน วันนี้ เราจะพาเพื่อนๆไปชมกับมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่จะช่วยสานฝันของทุกคนให้เป็นจริง กู้ซื้อบ้านใหม่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ประชารัฐทำให้คนไทยมีบ้านได้จริง

กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้ ธอส. จัดทำสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ 2.5% นาน 3 ปี บวกกับลดค่าธรรมเนียมการโอนจาก 2% เหลือ 0.01% ของราคาประเมิน พร้อมกับลดค่าจดจำนองจาก 1 % เหลือ 0.01% ของราคาประเมิน ถือได้ว่ามาตรการนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้คนซื้อบ้านได้มากเลย เพราะถ้าเราซื้อบ้านราคา 3 ล้านบาท จะเสียค่าโอนและค่าจดจำนองเพียง 600 บาทเท่านั้น จากเดิมต้องเสียถึง 90,000 บาท

มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์

กำหนดระยะเวลายื่นกู้และทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 24 ธันวาคม 2563

(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว กำหนดเงื่อนไขการให้วงเงินลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิก่อน)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์

หมายเหตุ นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 3 ล้านบาท
 • ราคาซื้อขายสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท และต้องตรงกับราคาที่ระบุในหนังสือสัญญาซื้อที่ดิน (ท.ด.13)/หนังสือสัญญาซื้อขายห้องชุด (อ.ช. 23)

ระยะเวลาการกู้

 • ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 5 ปี และไม่เกิน 40 ปี ทั้งนี้ อายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ปีที่ 1 – ปีที่ 3 คงที่ = 2.50% ต่อปี
  ปีที่ 4 – ปีที่ 5 คงที่ = 4.625% ต่อปี
  ปีที่ 6 จนตลอดอายุสัญญากู้
  – กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.75% ต่อปี
  – กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม
ยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้)

คุณสมบัติ

 • ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อหน่วย
 • ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล
•    บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ
•    ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
•    สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
•    สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
•    อื่น ๆ (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน
พนักงานประจำ
•    ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
•    สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
•    สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
•    สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
•    สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนบริษัท ห้างหุนส่วน
•    หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
•    รูปถ่ายกิจการ

เอกสารหลักประกัน
•    สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
•    สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
•    อื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Inbox : m.me/GHBank
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2645-9000
www.ghbank.co.th

สนใจขอสินเชื่อกับ ธอส. คลิก  หรือที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิก