สำหรับคนอยากมีบ้าน “โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน”

-

สำหรับเพื่อนๆชาวเว็บ iHome108 วันนี้ใครกำลังอยากจะมีบ้าน หรือ หาแหล่งทุนในการกู้ซื้อบ้าน เรามีโครงการดีดีจากทาง ธนาคารอาคารสงเคราะห์  เตรียมวงเงิน 20,000 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อ “โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน” ดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี คงที่นานถึง 2 ปีแรก วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท ครอบคลุมทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม เราไปดูรายละเอียดกัน

กําหนดระยะเวลายื่นคําขอกู้เงินตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 และกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทํานิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกําหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากวงเงินมีจํากัด กําหนดเงื่อนไขการให้วงเงินลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิก่อน

วัตถุประสงค์การยื่นกู้1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
3. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
4. เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

หมายเหตุ – นิยามคําว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 3,000,000 บาท

ระยะเวลาผ่อน ไม่น้อยกว่า 4 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี และอายุผู้กู้รวมกับจํานวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 – ปีที่ 2 คงที่ =  1.99% ต่อปี
ปีที่ 3 คงที่ =  3.75% ต่อปี
ปีที่ 4 =  MRR-2.00% ต่อปี
ปีที่ 5  จนถึงตลอดอายุสัญญา
-กรณีรายย่อยทั่วไป = MRR-0.75% ต่อปี
-กรณีรายย่อยสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี
-กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR

หมายเหตุ  ปัจจุบัน MRR ตามประกาศธนาคาร และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ค่าธรรมเนียม
ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้

คุณสมบัติ

 • เป็นบุคคลในครอบครัวของผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ตาม “โครงการเราไม่ทิ้งกัน” หรือบุคคลในครอบครัว ของลูกค้า ธอส. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้เข้าร่วม “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” หรือ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ”

หมายเหตุ :  บุคคลในครอบครัว หมายถึง พ่อแม่ สามี ภรรยา บุตร พี่น้อง

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ  ( กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2  ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

ที่มา ghbank


* iHome108.com เป็นสื่อกลางนำเสนอไอเดียแต่งบ้าน แบบบ้านและจัดสวนเท่านั้น ...หากสนใจผลงานไหน กรุณาติดต่อกับเจ้าของผลงานในบทความนั้นโดยตรง
647,670FansLike